ដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម Business Solutions

អ៊ិនដឺផេចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន កូដស៍ ដាន់ ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ដោះស្រាយនូវផលវិបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សាវាកម្ម ការចែករំលែកក្នុងបណ្តាញសង្គម និងការងារផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងនៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឹណិត ។ វាជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលបំណងដ៏ជាក់លាក់ ជាពិសេសការផ្តល់ជូននូវព័ត៌មាន លំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន ។ នៅក្នុងនោះមានការបង្ហាញពីទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើផែនទីហ្គូហ្គោល ព័ត៌មានពិស្តាស្តីពីក្រុមហ៊ុន និងគេហទំព៌រសាមញ្ញនៃក្រុមហ៊ុន ។

លើសពីនេះទៅទៀត រាល់ការជាវនូវសេវាកម្មគេហទំព័រសាមញ្ញ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវគេហទំព័រគ្រប់គ្រងសំរាប់គេហទំព័រសាមញ្ញរបស់គាត់ ដែលក្នុងនោះលោកអ្នក អាច បញ្ចូលនូវផលិតផល សេវាកម្ម ទំព័ររូបភាព ការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គមហេ្វសប៊ុក និងការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មទៅកាន់អាជីវកម្មដទៃ នៅលើទំព័រព័ត៌មានស្នូលនៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សំរាប់អតិថិជនគេហទំព័រសាមញ្ញ គាត់នឹងទទួលបាននូវ ឧបករណ៍សំរាប់គ្រប់គ្រងអតិថិជនដែលជាសមាជិក រួមទាំងការឆ្លើយតបរាល់ទាំងសំនួររបស់អតិថិជនរបស់គាត់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្តីពីផលិតផល ឬការផ្តល់នូវសេវាកម្មពិសេសណាមួយទៅអតិថិជនរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការបញ្ចុះតម្លៃ ។

InThePage is developed by Code’s Done in the purpose to solve the difficulty of advertising products services sharing on Facebook or other similar activities on Internet. It is a tool kit of digital solutions in which is tailored to specific goals, especially, sharing company core information, products, and services to their customers; It is included geo map location on Google map, contact detail information about the company, and EZEPage for the company.

Furthermore, all EZEPage subscriber will get an administrator page that could even post their products, services, photo gallery, Facebook sharing, and advertising your page on other businesses who are not EZEPage user.

Moreover, EZEPage subscriber also will get a tool where you could manage all your membership, respond to your clients concern, or sending advertisement product or services to clients during the period of discount campaign.

2016 ©Code's Done. All rights reserved.