ស្តីពីអ៊ិនដឺផេច About InThePage

អ៊ិនដឹផេច InThePage

បានបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ វាមាននូវមុខងារសំខាន់៣យ៉ាងគឺ មើលលើផែនទី ព័ត៌មានស្នូល និងគេហទំព័រសាមញ្ញ ។ គេហទំព័រសាមញ្ញមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់នូវកន្លែងសំរាប់អតិថិជន ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវផលិតផល ឬព័ត៌មានទៅតាមតំរូវការ ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា វេបសាយ។

Launched in 2016, InThePage has 3 major functions: Map View Quick View and EZEPage. EZEPage play an important role in providing our client a webpage that he/she could advertise as needed.

បេសកកម្ម Mission

តើគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំទេនៅពេលដែលគាត់មានផលិតផលដ៏ល្អ និងវិសេស សំរាប់ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់គាត់ តែបែជាពុំដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងដូច ម្តេចបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅដល់អតិថិជនរបស់គាត់? ការផ្សារភ្ជាប់នូវតំរូវការរវាងអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្ម ឬអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ គឺជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់យើង ។

Do you have the same feeling as I did when you want to share to your customer about a good quality product and service but don’t know how to spread the news? Matching business relationship from one to another is major mission.

2016 ©Code's Done. All rights reserved.